แผนกวิชาโลหะการ

 

WM01_Aumpon

นายอำพร  โสภา

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้าแผนกวิชาโลหะการ

 

 

WM02_Chukeat

 

WM15_Sorasak

 

WM03_Dumrongmit

 

WM04_Arnuwat

นายชูเกียรติ  ทำทอง

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายสรศักดิ์   ทัศพร

ผู้ทรงคุณค่า

นายดำรงมิตร  เหียนขุนทด

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายอนุวัฒน์  พึ่งประยูร

ตำแหน่ง ครู คศ.2

 

WM05_Piya

 

WM06_Jirayud

 

WM07_Manop

 

WM11_Warodom

นายปิยะ โกษา

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายจีรยุทธ กลีบบัว

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายมานพ   คำภีระ

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายวโรดม   นิยะสม

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

WM12_Kannika

 

 

 

น.ส.กรรณิการ์  ดีบุรี

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

น.ส.มณิกานต์  ทวีโคตร

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

น.ส.วรพเนตร  เกตุแก้ว

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 424 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3621-1122, 0-3622-2229 , 0-3623-0459 โทรสาร 0-3621-2096