แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

MC05_Watchara

นายวัชระ  คำจิระ

ตำแหน่ง ครู คศ.1

หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

 

 

MC01_Kasam.jpg

 

MC02_Tappitun

 

MC03_Aekasit

 

MC04_Piyapon

นายเกษม  มะโนชื่น

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายเทพพิทูรย์ สอนปัญญา

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายเอกสิทธิ์ สุทธิปรีชากุล

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายปิยพล  คุ้มแพทย์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

 

MC06_Wannachai

 

MC07_Pinyo

 

MC08_Surachai

 

นายวันชัย  ชูเชื้อ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายภิญโญ  ไผ่กอ

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นายสุรชัย  บุญโสภณ

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวจิดาภา  ดวงแก้ว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 

MC15_Noppadon

 

MC11_Worawut

 

MC12_Chuchat

นายดำรงศักดิ์  กระเทศ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายนภดล  ฤทธิ์แผลง

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายวรวุฒิ  ศรีมะโน

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายชูชาติ  จุลพันธ์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

MC13_Rawiponkanit

 

MC14_Nawapon

 

 

 

 

 

น.ส.ระวิพรขนิษฐ์  สนิทพ่วง

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายนวพล  พรมลี

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

 

 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 424 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3621-1122, 0-3622-2229 , 0-3623-0459 โทรสาร 0-3621-2096