แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

 

 

นายนรากร   แย้มศิริ

ตำแหน่ง ครู คศ.2

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

 

 

 

 

นายประมวล  มณีคุ้ม

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายพัฒนันต์  มีชัย

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายชูศักดิ์  ระนองไทย

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

 

 

นายจักรกฤษณ์  กฤษประจัน

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายสุเทพ  อินโต

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 424 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3621-1122, 0-3622-2229 , 0-3623-0459 โทรสาร 0-3621-2096