เกี่ยวกับเราห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคสระบุรียินดีต้อนรับปรัชญา
              เสริมสร้างสติปัญญา ให้ก้าวหน้าด้วยบริการ

วิสัยทัศน์
             เป็นศูนย์กลางความรู้ ควบคู่ไอที เพื่อพัฒนาเยาวชนก้าวสู่อาเซียน

พันธกิจ
             1.กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดมีชีวิต

             2.พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

             3.แหล่งรวบรวมข้อมูลและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

             4.ศูนย์กลางเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ

ยุทธศาสตร์

             1.พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

             2.นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

             3.พัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย

เป้าหมาย

             1.เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารในการให้บริการและบริการทางวิชาชีพ

             2.เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


 

ทั้งหมด

 
 

ข้อแนะนำการใช้ห้องสมุด

เวลาเปิดทำการ


วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.30 น.
เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์


ระเบียบและ ข้อปฎิบัติ

 1. จะต้องใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างแท้จริง
 2. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบเครื่องแต่งกาย ที่วิทยาลัยกำหนด
 3. ห้ามคุยหรือส่งเสียงดัง ขณะอยู่ในห้องสมุด
 4. ห้ามใช้ห้องสมุดเป็นสถานที่หลับนอน
 5. ไม่นำแฟ้มเอกสารและกระเป๋าเข้าไปในห้องสมุด
 6. ก่อนนำหนังสืออกนอกห้องสมุด ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานการยืมก่อนทุกครั้ง
 7. หนังสือที่ยืมแล้วต้องนำออกนอกห้องสมุดทันที
 8. หนังสือที่อ่านแล้ว ให้นำไปเก็บบนชั้นพักหนังสือ
 9. เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือ โปรดเลื่อนเก้าอี้ชิดขอบโต๊ะทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อยสมกับเป็น ผู้มี วัฒนธรรมที่ดี
 10. โปรดช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรและเอกสารของ ห้อง สมุด เพื่อป้องกันการตัด ฉีก หรือทำลายสมบัติ ของสาธารณะ ที่ได้มาจากเงินบำรุงการศึกษาของนักศึกษา
 11. ในกรณีที่ลักขโมยหรือ ฉีก ตัดหนังสือ หรือทำให้ทรัพย์สินของห้องสมุดเสียหายโดยเจตนา หรือส่อเจตนา งานห้องสมุดจะเสนอชื่อให้ทางโรงเรียนฯ พิจารณา ลง โทษในความผิดสถานหนักแก่ผู้กระทำการนั้นๆ
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library