แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

 

CO04_Morakot

นางมรกต  ทองอยู่

ตำแหน่ง ครู คศ.3

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

หมวดวิชาคณิตศาสตร์

 

 

 

CO12_Tanapatson

 

CO15_Sumalee

นายตากอากาศ กีรติกุลศักดิ์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายบุญเลิศ  มีภู่

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางธนภัสสร  บุญน้อม

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางสุมาลี  คำโทน

ตำแหน่ง ครู คศ.3

 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์

 

CO07_Suaungkana

 

 

CO21_Kamrat

นางสุอังคณา  แก่นโนนสังข์

ตำแหน่ง ครู คศ.3

น.ส.กนกวรรณ  คู่สวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู คศ.1

นางเขมรัสมิ์   จำปาเงิน

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

 

CO25_Ratrape

 

น.ส.ดารณี  เลยะกุล

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

น.ส.รัฐระพี  ยุทธวิธี

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวอรทัย  บุญถวิล

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

หมวดวิชาภาษาไทย

 

CO02_Sutatip

 

CO14_Darirat

 

นางสุธาทิพย์  ศริพันธุ์

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางดรัลรัตน์  ภิรมกิจ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

น.ส.วิภาวี  สุวรรณรัตน์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

หมวดวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

CO09_Noppan

 

CO10_Jintana

 

CO11_Raviwan

นางธนวรรณ  กันตาภิรมย์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางนพพรรณ  จาเลิศ

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางจินตนา   ยอดน้ำคำ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางระวีวรรณ  ดวงหิรัญ

ตำแหน่ง ครู คศ.3

 

CO13_Nutchapat

 

CO23_Tippawan

 

CO24_Sneha

 

นางณัฎฐ์พัชร์  เรืองกิจ

ตำแหน่ง ครู คศ.2

น.ส.ทิพวรรณ นิเวศพงศ์วาณิชย์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

MS.SNEHA  SUBBA

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

MS.RINZIN  WANGMO

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

 

หมวดวิชาสังคมศึกษา

 

CO16_Supapon

 

CO22_Tanomjit

 

นางสุภาพร  วรรณวงค์

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นางถนอมจิตต์  ลาโม้

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

น.ส.จินัฎฐา  หาจันทร์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

หมวดวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 

CO04_Morakot

 

CO03_Chayanon

 

CO05_Sopon

นางมรกต  ทองอยู่

ตำแหน่ง ครู คศ.3

นายชยานนท์  จันทร์สุขดี

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นายโสภณ  สุขพันธ์

ตำแหน่ง ครู คศ.2

 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 424 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3621-1122, 0-3622-2229 , 0-3623-0459 โทรสาร 0-3621-2096