แผนกวิชาการบัญชี

ประวัติของแผนกวิชา

           แผนกวิชาการบัญชี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2551 ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี และได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปี พ.ศ. 2553 สาขาวิชาการบัญชี

ที่ตั้ง  แผนกวิชาการบัญชี ตั้งอยู่ที่อาคาร 3 ชั้น 1 มีห้องเรียนทั้งหมด 4 ห้อง และห้องเรียนเฉพาะทาง 1 ห้อง

แผนกวิชาการบัญชีเปิดสอน 2 ระดับ

-          ระดับ ปวช.

-          ระดับ ปวส.

แผนกวิชาการบัญชีเปิดสอนในหลักสูตร

-          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

-          หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

แผนกวิชาการบัญชีมีบุคลากรในแผนกวิชาทั้งหมด จำนวน 6 คน

1. นางนวพร     ตุงใย       ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (หัวหน้าแผนกวิชา)

2. นางแว่นฟ้า    จันทรที    ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

3. นางสาวธนพร  วีระสัย   ตำแหน่ง ครู

4. นางทิพวรรณ    สดีเดช   ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

5. นางสาวณัฐปภัสร์  เฮ้าเดชไพบูลย์   ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

6. นายธนพิสิษฐ์  เฮ้าเดชไพบูลย์      ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

แผนกวิชาการบัญชีมีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 298 คน

-          ระดับ ปวช. จำนวน 160 คน

-          ระดับ ปวส. จำนวน 138 คน

 

 

บุคลากรในแผนกวิชาการบัญชี

 

AC01_Navapon

นางนวพร  ตุงใย

ตำแหน่ง ครู คศ.2

หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี

 

 

AC02_Wanpa

 

นางแว่นฟ้า  จันทรที

ตำแหน่ง ครู คศ.2

นางสาวธนพร  วีระสัย

ตำแหน่ง ครู คศ.1

 

AC11_Tipawan

 

AC12_Natpapat

 

น.ส.ทิพวรรณ   สดีเดช

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

น.ส.ณัฐปภัสร์   เฮ้าเดชไพบูลย์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายธนพิสิษฐ   เฮ้าเดชไพบูลย์

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 424 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3621-1122, 0-3622-2229 , 0-3623-0459 โทรสาร 0-3621-2096